obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
ZIGGO gaat NAW gegevens aan BREIN leveren?
Aatje21
Zojuist heb ik gelezen dat Ziggo geen problemen heeft met het aanleveren van NAW gegevens van downloaders aan Brein.

In hoeverre is dit juist? En telt dit als een schending van de overeenkomst zodat ik per direct, zonder opzegtermijn, mijn contract kan be-eindigen?

Edit:
https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/07/KG-Brein-Ziggo.pdf

Het vonnis van de rechtzaak Brein - Ziggo; waarin Ziggo aangeeft mee te willen werken met het verstrekken van NAW gegevens.

Dan rest voor mij alleen nog de vraag of ik dan per direct zonder opzeg termijn mijn contract op kan zeggen, aangezien ik mij niet herinner dat daarin stond dat Ziggo mijn gegevens aan 3en zou mogen doorgeven(??)
Gewijzigd door Aatje21 op 19-07-2010 15:55
 
Zippo
Eh ik heb het vluchtig gelezen maar Brein is in het ongelijk gesteld!!!! Grin

Quote

5. Slotsom
5.1. Brein zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van
de procedure, zowel in de hoofdzaak als in het incident.


Waar lees je dat naw gegevens doorgegeven moeten worden? In beginsel wou ziggo dit wel. Maar nu natuurlijk niet omdat brein ongelijk heeft gekregen!

Het complete vonnis:

Quote

vonnis
RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht


zaaknummer / rolnummer: 365643 / KG ZA 10-573

Vonnis in kort geding van 19 juli 2010

in de zaak van

de stichting
STICHTING BESCHERMING RECHTEN
ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN,
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Hoofddorp,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat: mr. D.F. Groenevelt te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO B.V.,
gevestigd te Groningen,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
XS4ALL INTERNET B.V.,
gevestigd te Diemen,
eiseres in het incident,
gevoegde partij aan de zijde van gedaagde in de hoofdzaak,
advocaat: mr. Chr.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam.

Eiseres zal hierna ‘Brein’ worden genoemd, gedaagde ‘Ziggo’, en eiseres in het incident tot
voeging ‘XS4ALL’. De zaak is voor Brein behandeld door mr. J.C.H. van Manen, advocaat
te Amsterdam en door de advocaat voornoemd. Voor Ziggo is opgetreden de advocaat voor-
noemd en mw. mr. M.G. Schrijvers, advocaat te Amsterdam. XS4ALL is bijgestaan door de
advocaat voornoemd en mw. mr. M.M.E. Antic, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 6 mei 2010;
- de producties 1 t/m 32 zijdens Brein;
- de producties 1 t/m 20 zijdens Ziggo; 365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

2
- de incidentele conclusie tot voeging ex artikel 217 Rv van XS4ALL, ingeko-
men ter griffie op 24 juni 2010, met 3 producties;
- de reactie zijdens Brein van 24 juni 2010;
- de reactie zijdens XS4ALL van 25 juni 2010;
- de akte eiswijziging van 28 juni 2010 met productie 33 zijdens Brein;
- de pleitnota’s van de advocaten van partijen;
- de akte houdende uitlaten eiswijziging zijdens Ziggo van 1 juli 2010;
- de akte houdende uitlaten eiswijziging zijdens XS4ALL van 1 juli 2010;
- de antwoord-akte zijdens Brein van 5 juli 2010.

1.2. De mondelinge behandeling vond plaats op 28 juni 2010. Ter zitting heeft
XS4ALL de in r.o. 1.1. genoemde incidentele conclusie tot voeging aan de zijde
van Ziggo genomen. Het aanvankelijk aangekondigde verzet van Brein tegen de
voeging is ter zitting ingetrokken. Ziggo heeft desgevraagd geen bezwaar gemaakt
tegen de voeging. De voorzieningenrechter heeft ter zitting mondeling vonnis ge-
wezen waarbij de voeging is toegestaan op de grond dat XS4ALL voldoende be-
lang heeft bij de voeging. Toewijzing van de vordering van Brein zou de rechtspo-
sitie van XS4ALL immers nadelig kunnen beïnvloeden.

1.3. Na verder debat hebben partijen vonnis gevraagd, hetwelk bepaald is op heden.


2. De feiten
2.1. Brein heeft als statutaire doelstelling het juridisch handhaven van de intellectuele
eigendomsrechten van de bij haar aangesloten partijen die rechthebbenden zijn ten
aanzien van het overgrote deel van muziek- en filmwerken en computergames op
de Nederlandse markt. Brein behartigt de belangen van deze rechthebbenden.

2.2. The Pirate Bay is een website die in 2004 is gelanceerd. De website is in een aantal
jaren uitgegroeid tot ’s werelds grootste BitTorrent website. Op The Pirate Bay
worden zogenaamde torrents aangeboden, bestanden die gekoppeld zijn aan me-
diabestanden die bijvoorbeeld audio, video, games, software of boeken
(e-books) kunnen bevatten en zich bevinden op de computers van de gebruikers
van The Pirate Bay. De torrents worden door The Pirate Bay geïndexeerd, gecate-
goriseerd en ontsloten. Bij het openen van een torrent, wordt een gebruiker in ver-
binding gesteld met de diverse aanbieders van het gekoppelde mediabestand, van
elk van wie hij een gedeelte van het totale bestand zal ontvangen. Ieder gedeelte
van het bestand dat een gebruiker downloadt, wordt simultaan ter uploading door
die gebruiker aangeboden aan andere gebruikers. De uitwisseling van bestanden op
deze wijze wordt peer-to-peer file sharing genoemd.

2.3. The Pirate Bay wordt niet geëxploiteerd door een rechtspersoon, maar door drie
natuurlijke personen, te weten de heren Warg, Neij en Kolmisoppi, die The Pirate
Bay destijds ook hebben opgericht (hierna: de beheerders). Zij waren allen oor-
spronkelijk woonachtig in Zweden.

2.4. Op 30 juli 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een
tweetal vonnissen gewezen betreffende The Pirate Bay. Eén vonnis is bij verstek 365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

3
gewezen tussen Brein en de beheerders. In dit vonnis heeft de voorzieningenrechter
de beheerders geboden de inbreuken in Nederland op de auteurs- en naburige rech-
ten van de aangeslotenen van Brein te staken en gestaakt te houden. Het andere
vonnis is gewezen tussen Brein en Global Gaming Factory X AB (hierna: GGF),
een onderneming die de overname van The Pirate Bay had aangekondigd. GGF is
wel in het geding verschenen. De voorzieningenrechter heeft in dat vonnis GGF
geboden vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen, de inbreuken
in Nederland op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van Brein te
staken en gestaakt te houden.

2.5. De beheerders zijn van het voormelde verstekvonnis in verzet gekomen. Op
22 oktober 2009 heeft de voorzieningenrechter vonnis in verzet gewezen. De voor-
zieningenrechter heeft daarin overwogen dat voorshands niet kan worden vastge-
steld dat The Pirate Bay – kort gezegd – auteursrechtinbreuk pleegt. Wel is aange-
nomen dat The Pirate Bay onrechtmatig handelt door haar gebruikers stelselmatig
in staat te stellen inbreuk te maken op auteursrechten. De voorzieningenrechter
heeft de beheerders – samengevat – geboden alle op de website aangeboden tor-
rents waarmee bestanden met werken waarop de bij Brein aangesloten rechtheb-
benden auteursrechten hebben, kunnen worden uitgewisseld, te verwijderen en ver-
wijderd te houden, aan welk gebod uitvoering diende te worden gegeven door de
op de websites thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.se, thepira-
tebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu en the piratebay.se, of andere variaties
daarop, bedoelde torrents ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Ne-
derland.

2.6. De beheerders hebben de in het vonnis van 22 oktober 2009 neergelegde geboden
niet geëerbiedigd. Brein heeft het vonnis, waarvan de beheerders niet in beroep zijn
gekomen, bij gebreke van enige bekende woon- of verblijfplaats, openbaar doen
betekenen.

2.7. Bij vonnis van 16 juni 2010, hersteld bij herstelvonnis van 23 juni 2010, heeft de
rechtbank Amsterdam in de bodemprocedure tussen Brein en de beheerders vonnis
gewezen bij verstek. Het dictum omvat een verbod inbreuk te maken op de auteurs-
en naburige rechten van de bij Brein aangesloten rechthebbenden, althans het aan-
bieden van hun diensten als tussenpersoon in de zin van artikel 26d Auteurswet
(hierna: Aw) en 15e Wet op de naburige rechten (hierna: Wnr), althans het on-
rechtmatig handelen in Nederland te staken en gestaakt te houden, alsmede – kort
gezegd – de website The Pirate Bay ontoegankelijk te maken voor gebruikers in
Nederland.

2.8. Ziggo is de grootste internet service provider van kabelinternet (breedband inter-
net) in Nederland. Zij verleent aan bijna 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers toe-
gang tot het internet. Ziggo adverteert voor haar diensten, in het bijzonder de door
haar aangeboden zeer hoge internetsnelheden, en promoot dit voor het downloaden
van films en andere media.

2.9. XS4ALL is eveneens een internet service provider. Zij werd in 1993 opgericht en
maakt thans deel uit van KPN.
365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

4
2.10. In 2009 bestonden er ongeveer 6 miljoen breedband internetaansluitingen in Neder-
land.

2.11. Bij brief van 26 maart 2010 heeft Brein Ziggo gesommeerd de toegang tot The
Pirate Bay voor al haar abonnees te blokkeren en geblokkeerd te houden.

2.12. Ziggo heeft Brein bij brief van 7 april 2010 laten weten niet bereid te zijn vrijwillig
aan de sommatie gevolg te geven.

2.13. Brein heeft op de dag van de mondelinge behandeling een bodemdagvaarding aan
Ziggo en XS4ALL doen betekenen.


3. Het geschil

3.1. Na wijziging van eis vordert Brein – kort samengevat – dat de voorzieningen-
rechter, uitvoerbaar bij voorraad, Ziggo gebiedt haar diensten die gebruikt worden
om inbreuk te maken op de auteurs- en naburige rechten van rechthebbenden te
staken en gestaakt te houden door middel van het blokkeren en geblokkeerd hou-
den van de toegang van haar abonnees tot in de akte houdende eiswijziging ge-
noemde IP adressen en domeinnamen via welke The Pirate Bay opereert en, voor
het geval dat The Pirate Bay via andere IP adressen en/of domeinnamen zou gaan
opereren, de toegang van haar klanten tot deze andere IP adressen en/of domein-
namen op eerste verzoek van Brein te blokkeren en geblokkeerd te houden, een en
ander onder bepaling van een dwangsom, met veroordeling van Ziggo in de volle-
dige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. Brein heeft aan haar vorderingen primair de artikelen 26d Aw en 15e Wnr ten
grondslag gelegd, subsidiair onrechtmatig handelen van Ziggo.

3.3. Ziggo, ondersteund door XS4ALL als gevoegde partij, heeft gemotiveerd verweer
gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.


4. De beoordeling
Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van het geschil
kennis te nemen is niet bestreden.

Ontvankelijkheid

4.2. Brein is ingevolge haar statuten bevoegd om namens de rechthebbenden de onder-
havige procedure te voeren. Gelet op artikel 3:305a BW kan zij aldus worden ont-
vangen in haar vorderingen.

365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

5
Spoedeisend belang

4.3. Het spoedeisend belang van Brein bij de door haar ingestelde vordering vloeit
voort uit de gestelde voortdurende inbreuk door abonnees van Ziggo op de intellec-
tuele eigendomsrechten van de bij haar aangesloten rechthebbenden.

Eiswijziging

4.4. Ziggo heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen de die ochtend door Brein toege-
stuurde akte houdende eiswijziging. Hoewel aan Ziggo moet worden toegegeven
dat het hoogst onwenselijk is dat een dergelijke proceshandeling in een zo laat sta-
dium van het geding plaats vindt, wordt het bezwaar afgewezen nu gesteld noch
anderszins is gebleken dat Ziggo hierdoor in haar verdediging is geschaad. De
voorzieningenrechter heeft partijen immers toegestaan een nadere akte te nemen
waarin op de eiswijziging mocht worden ingegaan, van welke mogelijkheid door
partijen gebruik is gemaakt.

Achtergrond geschil

4.5. Dit betreft een voor Nederland unieke zaak. Brein en andere buitenlandse recht-
hebbenden-organisaties hebben (de beheerders van) The Pirate Bay de afgelopen
jaren op verschillende manieren geprobeerd ter verantwoording te roepen. Men is
begonnen bij de bron, in het thuisland van de beheerders, Zweden, en heeft daar
zowel een straf- als een civielrechtelijke veroordeling verkregen tegen de beheer-
ders. Tegen de strafrechtelijke veroordeling is hoger beroep ingesteld hetgeen de
strafoplegging heeft geschorst. Aan het civielrechtelijke verbod hebben de beheer-
ders geen gevolg gegeven. Vervolgens is, bij gebreke van enig tastbaar resultaat,
naar alternatieve maatregelen gezocht. Zo is een actie tegen de Zweedse hosting
provider van The Pirate Bay ingesteld als gevolg waarvan The Pirate Bay even uit
de lucht is geweest. Na twee dagen was The Pirate Bay evenwel – via een andere
provider, CB3ROB in Duitsland, opnieuw online. Nadat CB3ROB door de recht-
bank te Hamburg was veroordeeld haar diensten aan The Pirate Bay te beëindigen,
heeft The Pirate Bay zich gewend tot een provider in de Oekraïne. Het laatste wa-
penfeit van Brein is het in r.o. 2.7. genoemde verstekvonnis in de bodemprocedure
voor de rechtbank Amsterdam, waarbij de beheerders zijn gelast The Pirate Bay
volledig ontoegankelijk te maken voor gebruikers in Nederland. Vooralsnog is de
website echter nog steeds on line.

4.6. Brein heeft betoogd dat de juridische mogelijkheden tegen The Pirate Bay zelf
helemaal zijn uitgeput. Zij heeft gesteld dat “het kennelijk geen zin heeft” om ach-
ter de internet provider aan te gaan die The Pirate Bay het internet ophelpt omdat
die provider wisselt na iedere veroordeling. Het enige dat de rechthebbenden daar-
om nu nog resteert, aldus Brein, is om de internet service providers aan te spreken
die hun klanten de gelegenheid bieden The Pirate Bay te bezoeken. Aangezien
Ziggo de grootste breedband internet provider van Nederland is met circa 1,5 mil-
joen abonnees, heeft Brein er in dit – zoals zij het zelf ter zitting ook wel heeft aan-
geduid – proefproces voor gekozen Ziggo als eerste internet service provider aan te
spreken.
365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

6
Primaire grondslag: artikel 26d Aw en 15e Wnr

4.7. Brein heeft haar vorderingen primair gebaseerd op de stelling dat Ziggo een tus-
senpersoon is wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het au-
teursrecht en naburige rechten te maken.

4.8. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat Brein deze stelling slechts heeft onder-
bouwd voor de situatie waarbij abonnees van Ziggo worden aangemerkt als ‘der-
den’ in de zin van de artikelen 26d Aw en 15e Wnr. De situatie waarbij (de beheer-
ders van) The Pirate Bay zou moeten worden aangemerkt als ‘derden’ in de zin van
voornoemde artikelen is dan ook uitdrukkelijk niet aan de orde (vgl. paragraaf 33
pleitnotities mrs. Van Manen en Groenevelt).

4.9. Een eerste vraag die beantwoording behoeft is of een tussenpersoon in de zin van
de artikelen 26d Aw en 15e Wnr zelfstandig, dat wil zeggen niet in één procedure
tezamen met de gestelde inbreukmaker doch in een separate, enkel tegen hem ge-
richte procedure, ter zake van door hem verleende diensten die door een derde
worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectueel eigendomsrecht, kan
worden aangesproken. Te dien aanzien geldt het volgende.

4.10. De artikelen 26d Aw en 15e Wnr zijn in de wet opgenomen als gevolg van arti-
kel 11 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de
Handhavingsrichtlijn).
1
Dat artikel bepaalt:

Artikel 11
Rechterlijk bevel

De lidstaten dragen er zorg voor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak inbreuk op een in-
tellectuele-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot
staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Indien het nationale
recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom
tot naleving van het verbod opgelegd. De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de recht-
hebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten
door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken,
onverminderd artikel 8, lid 3, van Richtlijn 2001/29/EG.

4.11. In de Memorie van Toelichting2
bij de aanpassing van onder meer de Auteurswet
en de Wet op de naburige rechten wordt over artikel 26d het volgende opgemerkt:

Artikel 11, derde volzin, van de richtlijn [i.e. de Handhavingsrichtlijn, vzr] verplicht ertoe
ook tegen tussenpersonen een bevel te kunnen vorderen tot staking van de diensten die
door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op het intellectuele-eigendomsrecht

1
Een overeenkomstige bepaling was reeds opgenomen in Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige
rechten in de informatiemaatschappij (de Auteursrechtrichtlijn).
2
MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 392, nr. 3, p. 26. 365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

7
van de eiser. De rechter zal hierbij moeten afwegen of deze vordering geëigend is gezien
het aandeel of de betrokkenheid van de tussenpersoon bij de inbreuk en of het met de vor-
dering beoogde doel en het belang van de rechthebbende opweegt tegen het nadeel dat of
de schade die de vordering de tussenpersoon eventueel toebrengt. De tussenpersoon dient
redelijkerwijs in staat te zijn aan de vordering te voldoen, zonder daarvoor onevenredige
kosten te moeten maken. Indien de tussenpersoon zelf geen inbreuk pleegt en het dagvaar-
den van de inbreukmaker evenzeer voor de hand ligt en even goed mogelijk is als het dag-
vaarden van een tussenpersoon, dan zal de vordering tegen de tussenpersoon afgewezen
dienen te worden. De vordering tegen de tussenpersoon zal een zelfstandig doel moeten
dienen dat niet op enige andere wijze te realiseren is via de inbreukmaker zelf. De vorde-
ring blijft beperkt tot een bevel tot staking van de diensten die door de derde worden ge-
bruikt om inbreuk te maken. Andere bijkomende vorderingen zijn niet mogelijk. Ook
schept dit artikel geen aansprakelijkheid van de tussenpersoon ten aanzien van de in-
breukmakende handelingen door de derde.

4.12. In dit verband moet ter volledigheid nog worden vermeld dat de minister geduren-
de de behandeling van het wetsvoorstel de voorwaarden voor toewijzing door de
rechter van een vordering tegen een tussenpersoon minder stringent heeft uitge-
legd.
3
De minister merkt op:

De leden van de SP-fractie vragen wanneer internetproviders gehouden kunnen zijn om
sites waar intellectuele-eigendomsrechten worden geschonden, te verwijderen en of het in
de memorie van toelichting genoemde vijf-stappenplan, waarbij de belangen van de recht-
hebbende worden afgewogen tegen die van de internetprovider, dan een passend toetsings-
kader vormt.
Zoals is aangegeven in de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet richtlijn inzake
elektronische handel (Kamerstukken II 2001/02, 29 179, nr. 3, p. 51 en 65) moet de ver-
wijdering van de website redelijkerwijs kunnen worden gevergd. De verlangde maatregel
moet derhalve evenredig zijn ten opzichte van de inbreuk. Het moet voor de tussenpersoon
mogelijk zijn om tegen aanvaardbare kosten en met personele en technische maatregelen
op te treden. Er mogen geen andere, minder verstrekkende mogelijkheden openstaan om
een einde te maken aan de onrechtmatige situatie en de gevorderde maatregelen mogen
niet verder strekken dan strikt noodzakelijk. De suggestie in de toelichting op de artikelen
26d en 26e Auteurswet, dat aan de voorwaarden voor toewijzing door de rechter van een
vordering tegen een tussenpersoon zwaardere eisen worden gesteld dan de hiervoor ge-
noemde, is ten onrechte. De leden van de SP-fractie wijzen daar terecht op.

4.13. Naar voorlopig oordeel dient de in r.o. 4.9. gestelde vraag, zo volgt uit de parle-
mentaire geschiedenis, bevestigend te worden beantwoord: in beginsel kan een
rechthebbende een tussenpersoon zelfstandig en in een separate procedure aanspre-
ken voor door een derde met behulp van gebruikmaking van de diensten van de
tussenpersoon gepleegde inbreuk, zij het dat de vorderingen onder omstandigheden
kunnen stranden.

4.14. Een volgende vraag is of in dit geval aan de voorwaarden van artikelen 26d Aw en
15e Wnr is voldaan en of het in artikel 6:196c BW neergelegde aansprakelijkheids-

3
Nota naar aanleiding van het verslag, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 392, nr. 6, p. 10. 365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

8
regime van de internet service provider niet aan toewijzing van een stakingsbevel
in de weg staat. Dit laatste kan naar voorlopig oordeel eenduidig worden beant-
woord. In het vijfde lid van artikel 6:196c BW wordt immers expliciet bepaald dat
de in bedoeld artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen (waarbij de dienst-
verlener onder voorwaarden wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten opzichte
van degene die ten gevolge van de doorgifte van van een ander afkomstige on-
rechtmatige informatie schade heeft geleden) niet in de weg staan aan een rechter-
lijk verbod of bevel. In gelijke zin oordeelde de Hoge Raad in zijn arrest van 25
november 2005.
4
Dit is, anders dan XS4ALL heeft betoogd, ook niet onmogelijk
in geval van een zogenaamde ‘mere conduit’ of access provider als bedoeld in arti-
kel 6:196c lid 1 BW (en het gelijkluidende artikel 12 lid 3 Richtlijn inzake elektro-
nische handel
5
), zo wordt duidelijk uit de parlementaire geschiedenis.
6
Het eerste
punt ligt meer ingewikkeld, waarover het volgende.

4.15. De artikelen 26d Aw en 15e Wnr dienen te worden gelezen in het licht van arti-
kel 11 Handhavingsrichtlijn, waaraan zij zijn ontsproten. Uit bedoeld artikel volgt
dat een noodzakelijk vereiste voor toewijzing van een stakingsbevel aan de tussen-
persoon hierin bestaat dat is komen vast te staan dat van inbreuk door de derde
sprake is; tegen die achtergrond moet overigens ook de gehele richtlijn worden ge-
zien. Hier wringt de schoen.

4.16. Brein heeft de inbreuk door abonnees van Ziggo summierlijk aan de orde gesteld.
In de dagvaarding wordt slechts gesteld dat “nu Ziggo de grootste provider van ka-
belinternet in Nederland is en de hoogste downloadsnelheden biedt de conclusie
gerechtvaardigd [is] dat Ziggo een substantieel deel van de Nederlandse gebruikers
van The Pirate Bay tot haar abonneebestand mag rekenen”. Dit is voor de vaststel-
ling dat van inbreuk door de abonnees van Ziggo sprake is ten enenmale onvol-
doende. Brein heeft echter ook een eigen steekproef gehouden (productie 22 Brein)
waarbij op basis van 4 recente populaire films is onderzocht welk percentage van
de personen die deze films via The Pirate Bay downloaden en uploaden een abon-
nement bij Ziggo hebben. Deze steekproef laat zien dat van de 325 gecontroleerde
Nederlandse IP-adressen 27% tot de IP-adressen van Ziggo behoort. Ziggo betwist
bij gebrek aan wetenschap dat haar abonnees, en dus ook een gedeelte van 27%
daarvan, inbreuk maken (als accessprovider kan en mág zij dit niet weten, zo luidt
haar stelling) en is overigens van mening dat de steekproef niet representatief is.

4
HR 25 november 2005, LJN AU4019 (Lycos/Pessers): “De in de Richtlijn inzake elektronische handel vastge-
stelde beperking van de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden doet geen afbreuk
aan de mogelijkheid dat de nationale rechter die maatregelen treft die van deze tussenpersonen redelijkerwijs
kunnen worden verlangd in verband met op hen rustende zorgvuldigheidsverplichtingen om onwettige activitei-
ten op te sporen en te voorkomen.”
5
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt
(‘richtlijn inzake elektronische handel’).
6
MvT, Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 197, nr. 3, p. 27: “De drie besproken vrijwaringen van aan-
sprakelijkheid laten de mogelijkheid onverlet dat de dienstverlener die als tussenpersoon optreedt door een rech-
terlijke autoriteit wordt bevolen om een inbreuk te beëindigen of te voorkomen (respectievelijk artikel 12 lid 3,
artikel 13 lid 2 en artikel 14 lid 3 van de richtlijn [inzake elektronische handel, vzr]”). 365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

9
4.17. In het midden latend of het percentage van 27% van de abonnees van Ziggo in-
breuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de bij Brein aangesloten
rechthebbenden, geldt dat in ieder geval van het overgrote merendeel van de abon-
nees niet is komen vast te staan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk
op de auteurs- of naburige rechten van de bij Brein aangesloten rechthebbenden.
De vordering van Brein ziet evenwel op een stakingsbevel voor alle abonnees van
Ziggo. Een dergelijke, verstrekkende, vordering echter, is op grond van de artike-
len 26d Aw en 15e Wnr naar voorlopig oordeel eenvoudigweg niet toewijsbaar.
Een stakingsbevel gebaseerd op genoemde artikelen kan immers slechts betrekking
hebben op die ‘derden’ die de diensten van de tussenpersoon gebruiken om inbreuk
te maken. Van het overgrote deel van de bij Ziggo aangesloten abonnees is dat, als
gezegd, in ieder geval niet komen vast te staan. De artikelen 26d Aw en 15e Wnr,
geïnterpreteerd in het licht van de Handhavingsrichtlijn, bieden slechts een handvat
om een specifieke, anders gezegd concrete en individualiseerbare, inbreuk te be-
eindigen. Alleen in die gevallen kan met de vereiste mate van zekerheid worden
vastgesteld dat van inbreuk sprake is. Reeds op deze grond stranden de vorderingen
voor zover zij zijn gebaseerd op de artikelen 26d Aw en 15e Wnr.

4.18. Daarnaast zou toewijzing van de vordering naar voorlopig oordeel in strijd komen
met de in de parlementaire geschiedenis verwoorde subsidiariteitseis. Brein, die
blijkens voornoemde steekproef bekend is met de IP-adressen van de Ziggo abon-
nees, heeft er voor gekozen geen van deze abonnees in rechte te betrekken. Als ar-
gument daarvoor voert zij aan dat het “onmogelijk en (dus) onwenselijk [is] om de
(alle) abonnees afzonderlijk aan te spreken”. Daarom, aldus Brein, spreekt zij Zig-
go aan. Dit argument overtuigt niet. Ten minste valt, zonder toelichting, die ont-
breekt, niet in te zien waarom het onmogelijk zou zijn een of meer abonnees in
rechte aan te spreken. Brein zou onder omstandigheden de NAW-gegevens van de
betreffende abonnee bij Ziggo kunnen opvragen, iets waarvan Ziggo ter zitting ook
heeft aangegeven daartoe in beginsel bereid te zijn. Er staan, met andere woorden,
andere en minder verstrekkende mogelijkheden open om tegen de gestelde inbreu-
ken door een gedeelte van de abonnees op te treden. Dat het niet wenselijk zou zijn
individuele abonnees aan te spreken, zoals Brein ook nog heeft betoogd, is een ar-
gument van een andere orde en betreft een eigen afweging van Brein. Problema-
tisch bij de door Brein gemaakte keuze is ook dat het gedeelte van de abonnees
waarvan door haar wordt gesteld dat zij inbreuk maken, niet door de rechter op te-
genspraak kunnen worden gehoord, hetgeen reden temeer is de abonnees individu-
eel in rechte te betrekken.

4.19. Voorshands is daarom onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter de vordering
van Brein op deze grondslag zal toewijzen. Hetgeen Ziggo en XS4ALL overigens
tegen toewijzing van de vorderingen naar voren hebben gebracht, kan bij die stand
van zaken onbesproken blijven.

Subsidiaire grondslag: onrechtmatig handelen van Ziggo

4.20. Subsidiair heeft Brein haar vordering gebaseerd op onrechtmatig handelen van
Ziggo zelf. Brein heeft in dat verband gesteld dat Ziggo welbewust en structureel
grootschalige inbreuken door haar abonnees op de auteurs- en naburige rechten van
de rechthebbenden faciliteert en aldus dergelijke inbreuken bevordert, terwijl zij 365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

10
deze schadelijke handelingen met één druk op de knop kan beëindigen en daartoe
geen minder verstrekkend alternatief voorhanden is. Daarmee handelt Ziggo vol-
gens Brein in strijd met de zorgvuldigheid die zij jegens de rechthebbenden in acht
moet nemen.

4.21. Ook bij haar subsidiaire grondslag neemt Brein tot uitgangspunt dat het de abonnee
van Ziggo is die inbreuk maakt. Dit maakt dat de in het kader van de species-
bepaling (artikelen 26d Aw en 15e Wnr) gevoerde argumenten die aan toewijzing
van de vordering in de weg staan, evenzeer, en nog sterker, gelden ten aanzien van
een meer algemene bepaling die kennelijk is gestoeld op artikel 3:296 BW, zodat
de vordering ook op deze grond niet voor toewijzing in aanmerking komt.


5. Slotsom
5.1. Brein zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van
de procedure, zowel in de hoofdzaak als in het incident.

5.2. Brein en Ziggo hebben ter zake een afspraak gemaakt inhoudende dat, voor zover
de voorzieningenrechter een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv op zijn
plaats acht, de proceskosten aan beide zijden € 45.000,00 bedragen. Nu de vorde-
ringen primair zijn gebaseerd op de handhaving van rechten van intellectuele ei-
gendom in de zin van artikel 1019 Rv, zullen de proceskosten worden begroot con-
form het regime van artikel 1019h Rv, zodat Brein aan Ziggo een bedrag ten belo-
pe van € 45.000,00 zal dienen te voldoen. Hoewel Ziggo ten aanzien van de pro-
ceskosten niet uitdrukkelijk de uitvoerbaar bij voorraad verklaring heeft gevorderd,
begrijpt de voorzieningenrechter de afspraak over de proceskosten tussen partijen,
gelet ook op het feit dat zulks in de dagvaarding wel wordt gevorderd, aldus dat zij
bedoeld hebben dat het toe te wijzen bedrag uitvoerbaar bij voorraad dient te wor-
den verklaard, hetgeen dan ook zal worden toegewezen.

5.3. XS4ALL heeft geen proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv gevorderd,
zodat haar kosten zullen worden begroot conform het reguliere liquidatietarief op:

in het incident:

- salaris advocaat incident € 452,00

in de hoofdzaak:

- vast recht € 263,00
- salaris advocaat € 816,00
€ 1.079,00

Nu XS4ALL zulks niet heeft gevorderd (en ook overigens geen afspraak met Brein
ter zake is gemaakt), zal deze kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad
worden verklaard.
365643 / KG ZA 10-573
19 juli 2010

11
6. De beslissing
De voorzieningenrechter

in het incident:

6.1. veroordeelt Brein in de kosten van het incident aan de zijde van XS4ALL tot zover
begroot op € 452,00;

in de hoofdzaak:

6.2. weigert de gevraagde voorzieningen;

6.3. veroordeelt Brein in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van Ziggo
begroot op € 45.000,00 en aan de zijde van XS4ALL op € 1.079,00.

6.4. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling voor zover be-
trekking hebbend op Ziggo uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op
19 juli 2010 in tegenwoordigheid van de griffier mw. mr. B.O. Büller.

Gewijzigd door Zippo op 19-07-2010 17:00
Kies BBcode image, plak in handtekening.

?id=1wqxcou
speed-testing
 
Aatje21
4.18
Brein zou onder omstandigheden de NAW-gegevens van de
betreffende abonnee bij Ziggo kunnen opvragen, iets waarvan Ziggo ter zitting ook heeft aangegeven daartoe in beginsel bereid te zijn.

Staat dus gewoon letterlijk dat Ziggo op de zitting heeft gezegd dat ze bereid zijn deze informatie te delen met Brein.
 
Zippo
Jawel, maar daar is nu geen sprake meer van omdat Brein de rechtszaak tegen Ziggo verloren heeft.

Wel vind ik het verontrustend dat Ziggo hiertoe bereid was. (is?)
Kies BBcode image, plak in handtekening.

?id=1wqxcou
speed-testing
 
Aatje21

Quote

Zippo schreef:
Jawel, maar daar is nu geen sprake meer van omdat Brein de rechtszaak tegen Ziggo verloren heeft.

Wel vind ik het verontrustend dat Ziggo hiertoe bereid was. (is?)


Er staat nergens dat daar nu geen sprake van is; de rechtzaak ging om het al dan niet blokkeren van een website. Er staat nergens dat Ziggo nu opeens tegen het doorspelen van NAW gegevens is. Daarom dus mijn vraag...
 
Zippo
Ik ga navraag doen!
Kies BBcode image, plak in handtekening.

?id=1wqxcou
speed-testing
 
Aatje21
graag Smile Bedankt
 
Zippo
Patrick had de info eerder dan ik. Bovenstaande is als het officiële persbericht uitgegeven door Ziggo.

Ziggo stelt NAW-gegevens alleen beschikbaar na opdracht van rechter

Kies BBcode image, plak in handtekening.

?id=1wqxcou
speed-testing
 
macdualcore
Mag ik dit zwart op wit ik vertrouw Ziggo voor geen meter met betrekking tot dit punt.

Mocht het zover komen dan voorspel ik een leegloop bij alle providers die hier aan mee werken.
Gewijzigd door macdualcore op 20-07-2010 18:15
 
marconist
Ik ga me pas zorgen maken als downloaden bij wet wordt verboden
 
data-full-width-responsive="true">
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'ZIGGO gaat NAW gegevens aan BREIN leveren?', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Nieuwe GIGA snelheid bij Ziggo Zakelijk Ziggo nieuws : 1 16-10-2019
Ziggo Zakelijk internet + TV nu met 12 maanden gratis Movies & Series XL Ziggo nieuws : 1 22-08-2019
Ziggo verhoogt internetsnelheden voor consumenten +25% en bedrijven +20% Ziggo nieuws : 22 30-07-2019
Ziggo en ISDN telefooncentrale Eigen telefoon netwerk : 3 23-06-2019
Ziggo verhoogd tarieven per 1 juli Ziggo nieuws : 3 09-05-2019
Advertentie
data-full-width-responsive="true">